ประชาธิปไตยในวัยอนุบาล การเลือกตั้งประธานนักเรียน ๒๕๕๖
 

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกเห็นว่าประชาธิปไตยต้องถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ จนเกิดเป็นนิสัยทั้งที่บ้านและโรงเรียน
จนกลายเป็นวิถีประชาธิปไตย ซึ้งเน้นหลัก ๓ เรื่อง
 
๑.ปลูกฝังพฤติกรรมเรื่องการแสดงความเคารพเทิดทูนต่อสถาบันหลักของชาติ และการแสดงความเคารพทั้งกาย วาจา และใจ
ในบุคคลแต่ละวัย
๒.ปลูกฝังพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรัก ความสามัคคี และไม่เห็นแก่ตัว
๓.ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ปัญญาในการคิด การกระทำและการช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์
อย่างสันติ
 
เบอร์ ๑ พรรคทำได้ หัวหน้าพรรค พี่จีนห้องรากแก้ว ด.ช.กฤตนนท์ แปดนัด
นโยบาย ๑.ช่วยน้องเก็บกระเป๋า  
๒.ช่วยรักษาและทำความสะอาดโรงเรียน
          ๓.ช่วยเก็บของหายประกาศคืนเจ้าของ
เบอร์ ๒ พรรคช่วยช่วยน้อง หัวหน้าพรรค พี่ปัณณ์ห้องรากแก้ว ด.ช.ปัณณวิชญ์ สินธุวาทิน
นโยบาย ๑.รดน้ำต้นไม้          
๒.ตกแต่งโรงเรียน           ๓.ส่งน้องที่ห้อง
          ๔.แบ่งของเล่นให้น้อง  ๕.ช่วยน้องวาดรูป            ๖.ช่วยเก็บของเล่น
          ๗.ธนาคารกล่องนม
เบอร์ ๓ พรรครักน้อง หัวหน้าพรรค พี่ทันทันห้องรากแก้ว ด.ช.ทศวัชร โชติษฐยางกูร
นโยบาย ๑.พาน้องเดินเล่น        ๒.ป้อนอาหารเช้า           
๓.พาน้องออกกำลังกาย
          ๔.ทาสีรั้ว                ๕.ปลูกผักสวนครัว          ๖.ช่วยประหยัดพลังงาน
          ๗.ล้างกล่องนมทุกวัน    ๘.พูดเสียงตามสาย
หลังจากคณะกรรมการของแต่ละพรรคช่วยกันคิดนโยบายเสร็จแล้ว ก็ออกหาเสียงกันอย่างสนุกสนาน
ได้รับความสนใจจากจากพี่ๆน้องๆเป็นอย่างดี
แต่ละพรรคคิดเพลงและท่าเต้นประจำพรรค เพื่อให้น้องๆจำได้ง่ายที่สุด
เกิดความสามัคคีในกลุ่มช่วยกันทำงานอย่างขะมักเขม้นและพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง
เด็กๆทุกคนมาโรงเรียนแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิต
พี่จีนห้องรากแก้ว ด.ช.กฤตนนท์ แปดนัด "พรรคทำได้"  ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖
และ พี่ปัณณ์กับพี่ทันทัน เป็นรองประธานนักเรียน
ชัยชนะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่เป็นกระบวนการที่ได้ทำงานร่วมกันของทุกคน จนเกิดความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
การสะท้อนอารมณ์หลังการเลือกตั้งของห้องพี่รากแก้ว คือการเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความหมายในสังคม
แบบประชาธิปไตยในวัยอนุบาล
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com