"อาหารวิเศษกับเทพธิดาข้าว" ละครสร้างสรรค์จากความคิดของเด็กๆห้องต้นกล้า
 
"อาหารวิเศษกับเทพธิดาข้าว" ละครสร้างสรรค์จากความคิดของเด็กๆห้องต้นกล้า
ผ่านกระบวนการคิด และทักษะอันหลากหลาย
 
 ส่งเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ ฝึกการทำงานร่วมกัน ชื่นชม ให้อภัย และไว้วางใจในเพื่อน
 
ส่งเสริมความกล้าแสดงออก และฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 
เกิดความภูมิใจในตนเองและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com